Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Mogilany w liczbach

Geoportal Mogilany

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Mogilany

Mogilany, gmina w województwie małopolskim, powiat krakowski.

Powierzchnia gminy Mogilany wynosi 44 km2, zajmuje 2187 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Mogilany zamieszkuje 14 423 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 552 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Mogilany wynosi 331, jest 308 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Mogilany. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Mogilany prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Mogilany.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Mogilany: 442187
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Mogilany: 0,24984
Lesistość w % w gminie Mogilany: 13,01804
Ludność na 1 km2 w gminie Mogilany: 331308
Liczba ludności ogółem w gminie Mogilany: 14 423552
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Mogilany: 13,4106
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Mogilany: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Mogilany: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Mogilany: 8,57-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Mogilany: 82,7-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Mogilany: 150115
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Mogilany: 4,5905
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Mogilany: 104,8-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Mogilany: 7444
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Mogilany: 17717
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Mogilany: 854,7898
Przedszkola bez specjalnych w gminie Mogilany: 4625
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Mogilany: 304,21766
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Mogilany: 119,437
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Mogilany: 4,5343
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Mogilany: 1871877
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Mogilany: 5 278-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Mogilany: 5 245-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Mogilany: 5 235-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Mogilany: 97,1687
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Mogilany: 42,21219
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Mogilany: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Mogilany: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Mogilany: 97,1601
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Mogilany: 42,2760

Źródłem danych statystycznych dla gminy Mogilany jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Mogilany, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Mogilany. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.